timeline__image-block
Voorwaarden.

Algemene
voorwaarden

Ons gewone Nederlandse taalgebruik; dat is één van de redenen waarom ons bedrijf zo uniek is in de juridische branche. We weten dat ondernemers en werkgevers in het algemeen niet zitten te wachten op lange en moeilijke teksten. Dit maakt het lezen ook niet leuker. Om die reden proberen we onze offertes en overeenkomsten zo kort mogelijk te houden. We ontkomen er alleen niet aan om toch bepaalde zaken goed te regelen. Dat doen wij in deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op al onze opdrachten en overeenkomsten. Lekker duidelijk!

0. Wat bedoelen we met…

Wij, we, ons: Looijmans Juristen, met het kantoor op Ekkersrijt nr. 4004 te (5692 DA) Son. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kan je ons vinden onder nummer 63883627.

Jij, jou, je: Dat ben jij! De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – met wie wij een Overeenkomst sluiten of aan wie wij een offerte uitbrengen.

Overeenkomst(en): Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze Overeenkomst voorafgaat.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die wij uitbrengen en op alles wat wij en jij, samen, overeenkomen. 

1.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op onze Overeenkomst. 

1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen natuurlijk altijd, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven en alleen op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven. 

1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dit heeft geen gevolgen voor de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Samen met jou zullen we dan een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen. 

1.5 Geen enkele situatie is hetzelfde; soms kan het dus zijn dat we niet zo streng zijn om constante naleving van de algemene voorwaarden van jou te verlangen. Dat wil alleen niet zeggen dat de bepalingen ook niet meer van toepassing zijn in andere gevallen. 


2. Offertes 

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij we je in de offerte vragen om vóór een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet. De voorwaarden van de offerte kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd. Aan de offerte kan je geen dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen. 

2.2 Fouten maken is menselijk, daarom kan het voorkomen dat er een foutje staat in een van onze offertes. Wanneer het duidelijk een vergissing of verschrijving betreft, dan kun je ons er niet op vastpinnen. 

2.3 Mocht je in de toekomst nog eens bij ons aankloppen voor een nieuwe opdracht, dan kan je geen beroep doen op een offerte uit het verleden.

2.4 Het kan zijn dat we een korting hebben toegepast op onze offerte voor het geval dat jij meerdere diensten van ons afneemt. Als je dan toch maar een gedeelte van de diensten wil afnemen, dan kan het zijn dat de prijs daarvoor naar verhouding hoger is.

2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW.

2.6 Wij mogen extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situatie die niet aan ons toe te rekenen is, aan jou doorberekenen. Van onvoorziene kosten is sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Dit kunnen bijvoorbeeld heffingen of belastingen van overheidswege zijn. Wij zullen jou uiteraard op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.

3. Overeenkomst

3.1 Alle opdrachten worden door ons onder uitsluiting van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd. Dat betekent simpel gezegd dat jij niet kan afdwingen dat de gegeven opdracht wordt uitgevoerd door een bepaald persoon binnen ons bedrijf, maar dat wij het recht hebben om zelf te bepalen wie de opdracht uitvoert. Ook is niet elke persoon binnen ons bedrijf hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade, maar kan alleen de eenmanszaak Looijmans Juristen worden aangesproken in geval van schade. 

3.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand als zowel jij als wij akkoord zijn met de inhoud van onze offerte of als wij de Overeenkomst schriftelijk bijvoorbeeld in een e-mail aan jou bevestigen. Natuurlijk is de Overeenkomst ook tot stand gekomen als we al zijn begonnen met de uitvoering daarvan. 

3.3 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door (of namens) ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als we al begonnen zijn aan de uitvoering ervan. Wel zo duidelijk.

3.4 Op het moment dat jij aan ons de opdracht geeft om werkzaamheden uit te voeren die binnen 2 werkdagen afgerond en aan jou opgeleverd moeten worden rekenen wij een spoedtarief van € 175 per uur. 

3.5 Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te staan. En omdat we graag zeker willen weten dat we allebei onze afspraken kunnen nakomen vragen we soms om een aanbetaling op onze factuur, voordat we starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Wordt ons verlangen om dit beetje zekerheid geweigerd, dan mogen wij de opdracht weigeren.


4. Wat we van jou verwachten

4.1 Als jij ervoor zorgt dat alle benodigde gegevens op tijd, en in de juiste vorm, aan ons worden aangeleverd.

4.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen (denk bij dit laatste onder meer, maar niet uitsluitend aan de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).

4.3 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of misschien niet helemaal volledig zijn. In dat geval mogen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dan ook vanuit gaan dat wij de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. 

5.2 Het is ons streven om de opgegeven termijnen voor oplevering van bepaalde werkzaamheden altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijnen indicatief en geen fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan ontvangen wij graag een schriftelijk bericht met een tweede kans van je. Wij grijpen graag deze tweede kans aan om alsnog onze werkzaamheden uit te voeren. 

5.3 Voordat wij het resultaat definitief aan jou opleveren, kunnen wij jou één keer de mogelijkheid geven om het resultaat te controleren. Mocht het nodig zijn dan zullen wij het opgeleverde resultaat aanpassen. Als er na deze feedbackronde nog wijzingen aangebracht moeten worden, brengen wij hiervoor kosten in rekening.  

5.4 Als wij een concept aan jou opleveren heb jij 14 dagen de tijd om hierop te reageren. Als wij binnen deze termijn niks horen, gaan wij ervanuit dat het concept in orde is en de opdracht is afgerond. 

5.5 Wij kennen onze mensen natuurlijk het beste, daarom bepalen wij de manier waarop en door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Heb jij speciale wensen? Dan proberen we hiermee rekening te houden. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst vervangen.

5.6 Ook wij kunnen niet alles alleen, daarom mogen wij ook werkzaamheden laten verrichten door derden. Als wij op jouw verzoek een begroting voor kosten van deze derden opstellen, dan is deze altijd indicatief. Mocht jij zelf besluiten om een door ons geadviseerde derde in te schakelen, dan zijn wij daarin geen partij. Je moet dan zelf met die derde nieuwe afspraken maken. Wil je derden inschakelen en heeft dat invloed op de uitvoering van onze Overeenkomst? Overleg dan vooraf even met ons wat de mogelijkheden zijn.

5.7 Onze opdracht omvat nooit het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou aangeleverde gegevens en informatie. Jij erkent dat onze werkzaamheden worden gebaseerd op de informatie die door jou aan ons wordt aangeleverd, en dat je zelf verantwoordelijk bent en blijft voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan.

5.8 Als we na het sluiten van de Overeenkomst erachter komen dat het nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen we in overleg de Overeenkomst aanpassen.

5.9 Als gevolg van deze aanpassingen of aanvullingen kan het zijn dat de deadline niet meer gehaald kan worden. Dit bespreken we graag met je. 

5.10 Als deze wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve gevolgen heeft, dan zullen wij jou hierover inlichten.

6. Als wij de Overeenkomst willen uitstellen of beëindigen 

6.1 Deze Overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar het kan alleen voorkomen wanneer: (I) jij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet helemaal, of niet op tijd nakomt; of (II) wij bang zijn dat jij de verplichtingen niet zal nakomen door omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de Overeenkomst; of (III) door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan worden om de Overeenkomst na te komen; of (IV) jou gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen uit de Overeenkomst kunt voldoen, maar dat we hiervoor geen of te weinig bewijs krijgen. In alle hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is ontstaan. 

6.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.

6.3 Als onze Overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. 

6.4 Het kan altijd voorkomen dat je in zwaar weer terecht komt. Bijvoorbeeld een liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, waardoor je niet meer over je eigen vermogen beschikt. In dit geval mogen wij de Overeenkomst direct stopzetten of annuleren. Zonder een schadevergoeding of schadeloosstelling te hoeven betalen. Ook in dit geval zijn onze vorderingen direct opeisbaar.


7. Als jij de Overeenkomst wil annuleren

7.1 Wil je de Overeenkomst deels of helemaal annuleren? Dan mogen wij de kosten van de al gemaakte uren en werkzaamheden, en de eventuele kosten voor al uitbesteedde diensten, bij jou in rekening brengen. In ieder geval tot aan de annuleringsdatum. Wij ontvangen van jou dan een minimale vergoeding van 30% van de totale overeengekomen of begrote kosten die voor de uitvoering van de Overeenkomst door jou verschuldigd zouden zijn. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij ook om een volledige schadevergoeding vragen.

7.2 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw schriftelijke annulering hebben ontvangen. 

7.3 De gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum worden vastgesteld op basis van onze administratie.


8. Overmacht

8.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.

8.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: ziekte, epidemie, pandemie, staken van werkzaamheden op last van de overheid, terroristische aanslag, hacks- en cyberaanvallen, werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden, of een algemene elektronische of internetstoring. 

8.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden, zonder betaling van enige schade.

8.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.


9. Betaling

9.1 Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De kosten voor de werkzaamheden worden uiterlijk 14 dagen na oplevering van het eerste concept door ons aan jou in rekening gebracht.

9.2 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals toeslagen of meerwerk, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

9.3 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je, zoals dat juridisch mooi wordt genoemd, direct in verzuim. Je bent dan verplicht om wettelijke rente te betalen over alle nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling. 

9.4 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.

9.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren bijvoorbeeld als wij de Overeenkomst niet op tijd kunnen nakomen of de werkzaamheden langer duren dan verwacht, schorten jouw betalingsverplichting niet op.


10. Aansprakelijkheid 

10.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is geregeld.

10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat als jij onjuiste of onvolledige gegevens aan ons geeft of schade veroorzaakt door omstandigheden die buiten onze macht liggen. 

10.3 Wij bieden geen garantie met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

10.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

10.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

10.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld. 

11. Vrijwaring

11.1 Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden. 

11.2 Als jij derden de gelegenheid geeft om onze resultaten te gebruiken of toe te passen, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die door jou of door derden wordt geclaimd.


12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden liggen bij ons. Hieronder vallen alle rechten op de door ons geschreven teksten, gemaakte plannen, documenten, overzichten en “know-how”, zelfs wanneer we hiervoor kosten in rekening hebben gebracht.

12.2 Wil je een van onze opgeleverde producten of diensten gebruiken? Dat mag alleen voor eigen gebruik, nadat je ons hebt betaald. Onze producten en diensten mogen verder niet voor een ander doel gebruikt worden dan waar het oorspronkelijk voor is bedoeld. Je mag het resultaat van onze diensten of producten dus niet zonder onze toestemming openbaar maken of verveelvoudigen, zelfs niet als je daarbij onze naam vermeldt.

12.3 Wanneer alle verplichtingen door jou zijn voldaan, dan mag jij het door ons opgeleverde resultaat (intern) gebruiken. Zijn er geen afspraken gemaakt over het gebruik? Dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot waar het product of de dienst in eerste instantie voor is bedoeld. Het recht op gebruik is niet exclusief en mag je niet aan andere overdragen, tenzij we hier natuurlijk andere afspraken over hebben gemaakt. 

12.4 Wij mogen de documentatie, of gedeelten daarvan, welke is ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, opnieuw gebruiken voor andere opdrachten of voor andere doeleinden die door ons worden bepaald. Natuurlijk zullen we ervoor zorgen dat er nooit vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


13. Bij problemen

13.1 Klinkt misschien logisch, maar toch nog even zwart op wit: op alle offertes en Overeenkomsten is alleen het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Hier gaan we natuurlijk niet van uit, maar mocht het ooit gebeuren dat wij niet meer zo vriendschappelijk met elkaar omgaan, dan gaat dit geschil naar de rechter. Welke? Nou, de bevoegde rechter in onze vestigingsplaats. Tenzij de wet anders voorschrijft.

13.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.